ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εξυπηρέτηση πελατών

1.Η ισχύς των γενικών όρων μας πώλησης και παράδοσης

Οι γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης είναι υποχρεωτικοί αν θέλετε προσφορά ή περιμένετε επιβεβαίωση της παραγγελίας. Άλλοι όροι του αγοραστή ισχύουν μόνο όταν γίνουν εγγράφων δεκτοί από μας.

Άλλες συμφωνίες, εκτός από τους γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης μεταξύ της Bulagro 97 AD και του αγοραστή διατηρούνται, αλλά δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς τους γενικούς όρους.

2.Προσφορές

Οι προσφορές μας ισχύουν δύο μήνες, εκτός αν δεν αναφέρθηκε άλλη διάρκεια στην προσφορά.

Τα προγράμματα παραγωγής και εμβολιασμού, καθώς και οι προφορές της Bulagro 97 AD δεν πρέπει να αναπαράγονται και να παρουσιάζονται σε τρίτους, θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές.

3.Παραγγελίες

Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού, κανονικού ταχυδρομείου ή SMS, προφορικά, σε τηλέφωνο ή σε συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της  Bulagro 97 AD και του αγοραστή. Η έκδοση προτιμολογίου από Bulagro 97 AD  καθορίζει τις παραμέτρους της συναλλαγής και μαζί με την προκαταβολή από τον αγοραστή, θεωρείται επιβεβαίωση από τα δύο μέρη.

4.Ακύρωση παραγγελιών

Η ακύρωση των παραγγελιών μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, τριάντα ημέρες πριν την προγραμματισμένη παράδοση των κοτόπουλων. Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής δεν οφείλει να πληρώσει πρόστιμο μη εκπλήρωσης. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας  εντός της προθεσμίας και πραγματοποιημένη προκαταβολή, το ποσό θα πρέπει να επιστραφεί από την Bulagro 97 AD εντός επτά ημερών μετά γραπτή προειδοποίηση.

5.Τιμές

Οι τιμές μας περιλαμβάνουν τις συσκευασίες και τα εμβόλια για Λοιμώδη Βρογχίτιδα, Ψευδοπανούκλα και Νόσο του Μάρεκ. Οι όροι παράδοσης σύμφωνα με Incoterms 2010 (Incoterms, συντομογραφία για International Commercial Terms). Οι τιμές μας δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Στις πωλήσεις στη Βουλγαρία υπολογίζεται 20 % ΦΠΑ. Οι πωλήσεις στην ΕΕ και άλλες χώρες δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Bulagro 97 AD παρέχει 2% της συνολικής ποσότητας κοτόπουλων δωρεάν, που προορίζονται να αποζημιώσουν τον αγοραστή για τυχόν λάθη στην κατανομή κατά φύλο, καταμέτρηση των κοτόπουλων, τη θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και τα λάθη εμβολιασμού.

6.Καταβολές

Μετά την αποδοχή μιας παραγγελίας η Bulagro 97 AD προετοιμάζει προτιμολόγιο για την αντίστοιχη παράδοση. Μετά την παραλαβή της προκαταβολής εντός προθεσμίας τριών ημερών, εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. Μετά την παράδοση των εμπορευμάτων εντός πέντε εργάσιμων ημερών, εκδίδεται τιμολόγιο Οι πληρωμές των τιμολογίων πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αναφερόμενες προθεσμίες. Σε περίπτωση καθυστέρησης της προκαταβολής, Bulagro 97 AD έχει το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση ακυρωμένης παραγγελίας μετά την προκαταβολή, Bulagro 97 AD έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει την προκαταβολή ως ποινή μη εκτέλεσης.

Bulagro 97 AD έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει πρόσθετες αξιώσεις πάνω από το ποσό της προκαταβολής σε περίπτωση ακυρωμένης παραγγελίας χωρίς λόγο. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής Bulagro 97 AD έχει το δικαίωμα να χρεώσει τόκους που ανέρχονται σε 15% σε ετήσια βάση.

7.Παρακράτηση της κυριότητας

Τα παρεχόμενα κοτόπουλα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Bulagro 97 AD μέχρι να εξοφληθούν πλήρως. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον αγοραστή για την ανατροφή των κοτόπουλων είναι εντελώς εις βάρος του. Bulagro 97 AD διατηρεί το δικαίωμα διάθεσης ανεξάρτητα από την ηλικία των κοτόπουλων.

8.Εμβόλια νεοσσών μιας ημέρας

Τα κοτόπουλα εμβολιάζονται στο εκκολαπτήριο. Στο πρωτόκολλο του εμβολιασμού περιγράφεται ο τύπος και η μέθοδος των εμβολίων, Εκτός κατά της Νόσου του Μάρεκ, Λοιμώδους Βρογχίτιδας και Ψευδοπανούκλας, που περιλαμβάνονται στην τιμή, οι νεοσσοί μπορούν να εμβολιαστούν κατά της Νόσου Gumboro που θα καταβληθεί επιπλέον.

9.Διαχωρισμός κατά φύλο

Κατά το διαχωρισμό με βάση το φύλο των κοτόπουλων για καφετιά αυγά υπάρχει πιθανό σφάλμα 1 στα 1000. Κατά το διαχωρισμό με βάση το φύλο των κοτόπουλων για ασπράδια αυγά υπάρχει πιθανό σφάλμα 1 σε 100.

10.Συσκευασίες

Τα κοτόπουλα συσκευάζονται σε ειδικά πλαστικά δοχεία για τα ζωντανά κοτόπουλα από 100 τεμάχια ή σε ειδικά κουτιά από κυματοειδές χαρτόνι για τα ζωντανά κοτόπουλα από 80 τεμάχια. Τα πλαστικά δοχεία πλένονται και απολυμαίνονται πριν και μετά από κάθε χρήση. Τα κουτιά από κυματοειδές χαρτόνι είναι μιας χρήσης.

11.Κατάσταση υγείας

Τα κοτόπουλα είναι ελεύθερα από Salmonela enterica, Micoplasma galisepticum, Aspergilus fumigates και Pasteurella multocida. Ο έλεγχος του εκτροφείου πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) № 200 / 2010.

12.Αποστολή και παράδοση

Σύμφωνα με τις καθορισμένες συνθήκες παράδοσης κατά Incoterms 2010 τα εμπορεύματα παραδίδονται στον Αγοραστή. Στις περιπτώσεις αποδοχής των εμπορευμάτων στο εκκολαπτήριο της Bulagro 97 AD, o ο αρμόδιος για τις μεταφορές είναι ο αγοραστής ή εξουσιοδοτημένος μεταφορέας.  Στις περιπτώσεις μη προσκομισμένων άδειων εισαγωγής, μη πραγματοποιημένες καταβολές για τις εισαγωγές κοτόπουλων και άλλων δραστηριοτήτων που δεν τις εκτέλεσε ο αγοραστής για την γρήγορη διάβαση από τα σημεία διέλευσης και εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, Bulagro 97 AD δεν ευθύνεται για την ποιότητα της παράδοσης. Τα έγγραφα των τελωνείων εισόδου και διαμετακόμισης διαμορφώνονται από εξουσιοδοτημένο από Bulagro 97 AD αποστολέα.  Τα έγγραφα του τελωνείου που εκτελεί τον εκτελωνισμό, επεξεργάζονται από αναφερόμενη από τον αγοραστή εξουσιοδοτημένη εταιρεία- αποστολέα. Και τα δύο μέρη πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την επιλογή της αντίστοιχης εταιρείας αποστολέα τρεις ημέρες πριν από την αποστολή. Στις περιπτώσεις όταν το τελωνείο εισόδου επιβαρύνει με δασμούς τα έγγραφα, διαμορφώνονται από καθορισμένη από Bulagro 97 AD εξουσιοδοτημένη εταιρεία αποστολέα. Τα κτηνιατρικά τέλη, τα διόδια και τα έξοδα μεταφοράς του τελωνείου εισόδου και διαμετακόμισης  βαρύνουν Bulagro 97 AD. Όλες οι δαπάνες  εκτελωνισμού και άλλες που προκύπτουν από την εισαγωγή των κοτόπουλων βαρύνουν τον αγοραστή. Bulagro 97 AD ενημερώνει τον αγοραστή τρεις ημέρες πριν για την ημερομηνία και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Ο αγοραστής υποχρεούται να λάβει όλα όσα χρειάζεστε για επιτάχυνση του εκτελωνισμού και εκφόρτωση των κοτόπουλων, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης.  

13.Εγγυήσεις και επιστροφές

Εγγυόμαστε την κατάσταση υγείας, την προέλευση και το γενετικό δυναμικό των προϊόντων μας σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν και τα τεχνικά εγχειρίδια. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν πληροί τις συστάσεις που αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια, είναι μόνος του υπεύθυνος για τα ελαττώματα που προκύπτουν ως αποτελέσματα.  

Απόρρητο και ασφάλεια

Bulagro 97

2237 Dragovistitsa, Bulgaria

tel.: +359 7118 2222

tel.: +359 7118 2222

mob.: +359 899 973 555

mob.: +359 899 159 103

bulagro@gmail.com

© 2020 by Bulagro 97