top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Customer Care

1. Валидност на нашите общи условия за продажба и доставка

Общите условия за продажба и доставка са задължителни в случай че желаете оферта, или очаквате потвърждение на поръчка. Други условия се приемат само когато писмено са потвърдени от Булагро 97 АД. Други договорки между Булагро 97 АД и Купувача, различни от Общите условия за продажба и доставка, се запазват, но се дава приоритет на Общите условия.

2. Оферти

Нашите Оферти са валидни шест месеца освен ако в Офертата не е посочен друг период. Производствени и ваксинационни програми, както и Офертите, направени от Булагро 97 АД, са поверителни и не трябва да се размножават и представят пред трети лица. 

3. Поръчки

Поръчки се приемат в писмен вид по електронна поща. Потвърждение на Поръчката се извършва писмено по електронна поща. Проформата се счита за потвърждение на поръчката. 

4. Анулиране на поръчки

Анулиране на поръчки може да се направи единствено писмено най-малко тридесет дни преди планираната доставка на пилетата. В този случай Купувачът не дължи неустойка за неизпълнение. В случай на анулирана в срок поръчка и направено авансово плащане, сумата се възстановява от Булагро 97 АД в срок от седем дни след писменото уведомление.

6.Цени

Нашите цени не включват ваксини и транспорт. Условията на доставка се определят спрямо Инкотермс 2010 (Incoterms, съкратено от International Commercial Terms). Цените не включват ДДС. На продажбите в България се начислява 20 % ДДС. Продажбите в ЕС и други трети страни не се облагат с ДДС. Булагро 97 АД предоставя за всяка отделна доставка 2% пилета безплатно, предназначени да компенсират купувача за евентуални грешки при окачествяването, разделянето по пол, броенето на пилетата, смъртност при транспортиране и грешки при ваксинацията.

7. Плащания

След приемане на поръчка Булагро 97 АД изготвя Проформа за съответната доставка. След постъпването на авансово плащане в срок от три дни се издава съответната авансова фактура. След доставка на стоката в срок от пет работни дни се издава окончателна фактура. Плащанията по фактурите се извършват съгласно посочените в тях срокове. В случай на закъснение на авансово плащане, Булагро 97 АД има право да промени датата на доставка. В случай на анулирана поръчка след направено авансово плащане и извън срока упоменат в т. 4, Булагро 97 АД има право да задържи авансовото плащане като неустойка за неизпълнение. Булагро 97 АД има право да предяви допълнителни претенции над размерите на авансовото плащане в случай на анулирана без основание поръчка и отсъствие на форсмажор. В случаи на просрочено плащане Булагро 97 АД има право да начисли лихви в размер на 15% на годишна база. 

8. Запазване на правото на собственост

Доставените пилета остават собственост на Булагро 97 АД докато не се платят изцяло. Направените от купувача разходи по отглеждането на пилетата са изцяло за негова сметка. Булагро 97 АД си запазва правото на разпореждане независимо от възрастта на пилетата.

9. Ваксини на еднодневните пилета

Пилетата се ваксинират в люпилнята според Заявката на Клиента за Марекова болест, Инфекциозен бронхит, Псевдочума, Инфекциозен бурзит, Инфекциозен ларинготрахит и др. В цената на ваксината е включена и апликацията. В протокола за ваксинация се описват видът и методът на апликация на поставените ваксини. В случай на Заявка с несъвместими ваксини Булагро 97 АД уведомява своевременно Купувача. 

10. Разделяне по пол

При разделянето по пол на пилета за кафяви яйца е възможна грешка 1 на 1000 бр. При разделяне по пол на пилетата за бели яйца е възможна грешка 2 на 100 бр.

11. Пакетиране

Пилетата се пакетират в специални пластмасови касети за живи пилета по 100 броя или в специални кутии от велпапе за живи пилета по 80 броя. Пластмасовите касети се измиват и дезинфекцират преди и след всяко използване. Кутиите от велпапе не са включени в цената на пилетата.

12. Здравен статус

Пилетата са свободни от Salmonela enterica, Micoplasma galisepticum, Aspergilus fumigates и Pasteurella multocida. Контролът на развъдната ферма се извършва съгласно Регламент (ЕС) № 200 / 2010. Производството е организирано в съответствие с Директиви ЕО 93/342/EES, ЕО 30/539/EES и ЕО 90/539/EES.

13. Експедиция и доставка

Според посочените условия на доставка по Инкотермс 2010 стоката се предава на Купувача. В случаите на приемане на стоката в Люпилнята на Булагро 97 АД, отговорността за транспорта е изцяло на Купувача или оторизирания превозвач. В случаите на непредставени разрешителни за внос, неизвършени плащания по вноса на пилетата и други неизвършени от Купувача дейности за бързото преминаване през граничните пунктове и обмитяване на стоката, Булагро 97 АД не носи отговорност за качеството на доставката. Документите на входящи и транзитни митници се оформят от посочена от Булагро 97 АД оторизирана спедиторска фирма. Документите на обмитяваща митница се обработват от посочена от Купувача оторизирана спедиторска фирма. Двете страни се уведомяват за избора на съответната спедиторска фирма три дни преди експедиция на стоката.

В случаите, когато входящата митница е обмитяваща, документите се оформят от посочената от Булагро 97 АД спедиторска фирма. Ветеринарните такси, пътните такси и спедиторските разходи на входяща и транзитна митница са за сметка на Булагро 97 АД. Всички разходи по обмитяване и други произтичащи от вноса на пилетата са за сметка на Купувача. Булагро 97 АД уведомява купувача три дни предварително за датата и предполагаемия час на доставка. Купувачът е длъжен да предприеме всичко необходимо за бързото обмитяване и разтоварване на пилетата независимо от часа на пристигане.

14. Гаранции и рекламации

Булагро 97 АД гарантира здравния статус, произхода и генетичния потенциал на своите продукти в съответствие с издадените сертификати и технологични ръководства. В случай, че Купувачът не изпълнява посочените в технологичното ръководство препоръки сам е отговорен, за произтеклите в резултат на това дефекти. Рекламации се приемат в писмен вид. В случай на необходимост Купувача осигурява достъп до сградата за отглеждане на птиците на Представител на Булагро 97 АД при строги мерки за биосигурност. Булагро 97 АД предоставя Доклад от посещението, който съдържа констатации и препоръки. Рекламацията се приема или отхвърля в писмена форма по електронна поща. В случай на отхвърляне се посачват аргументите. В случай на приемане на Рекламация се посочва начина за компенсация на Купувача.

15. Търговски отстъпки

За количества над 100 000 пилета годишно Булагро 97 АД, прави 2% Търговска отстъпка. Отстъпката не е валидна за доставки под 15000 пилета за партида. Търговската отстъпка се начислява на всяка отделна доставка. Булагро 97 АД си запазва правото на възстановяване на Търговката отстъпка от Купувача в случай, че количеството от 100 000 пилета годишно не се изпълни според направената Поръчка.

16. Форсмажор

Под „непреодолима сила“ (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения и др. природни стихии, ветеринарни забрани, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

17. Арбитраж

Всички спорове, породени при изпълнението на договорите за покупко продажба на еднодневни пилета ще се решават от Арбитражния съд при Българска Стопанска Камара

Privacy & Safety

bottom of page