top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Customer Care

1. Валидност на нашите общи условия за продажба и доставка

Общите условия за продажба и доставка са задължителни, в случай че желаете оферта или очаквате потвърждение на поръчка. Други условия на купувача са валидни само когато писмено са приети от нас.

Други договорки, различни от общите условия за продажба и доставка между Булагро 97 АД и купувача се запазват, но се дава приоритет на тези общи условия.

2. Оферти

Нашите оферти са валидни два месеца, освен ако в офертата не е посочен друг период. Производствени и ваксинационни програми, както и офертите, направени от Булагро 97 АД не трябва да се размножават и представят пред трети лица, те трябва да се третират като поверителни.

3. Поръчки

Поръчки се приемат в писмен вид по електронна, стандартна поща или SMS, устни, по телефон или на състояли се срещи между представители на Булагро 97 АД и купувача. Издаването на проформа фактура от страна на Булагро 97 АД фиксират параметрите на търговската сделка и заедно с авансово плащане от страна на купувача  се считат за потвърждение от двете страни.

4. Анулиране на поръчки

Анулиране на поръчки може да се направи единствено писмено, тридесет дни преди планираната доставка на пилетата. В този случай купувачът не дължи неустойка за неизпълнение. В случай на анулирана в срок поръчка и  направено авансово плащане,  сумата се възстановява от Булагро 97 АД в срок от седем дни след писменото уведомление.

5. Цени

Нашите цени не включват ваксини за Инфекциозен бронхит, Псевдочума и Марекова болест. Условията на доставка според Инкотермс 2010 (Incoterms, съкратено от  International Commercial Terms). Нашите цени не включват ДДС. На продажбите  в България се начислява  20 % ДДС. Продажбите в ЕС и други страни не се облагат с ДДС. Булагро 97 АД предоставя 2% от цялото количество пилета безплатно, предназначени да компенсират купувача за евентуални грешки при разделянето по пол, броенето на пилетата, смъртността при транспортиране и грешки при ваксинацията.

6. Плащания

След приемане на поръчка Булагро 97 АД изготвя проформа за съответната доставка. След постъпването на авансово плащане в срок от три дни се издава съответната фактура. След доставка на стоката в срок от пет работни дни се издава фактура. Плащанията по  фактурите  се извършват съгласно посочените в тях срокове.  В случай на закъснение на авансово плащане, Булагро 97 АД има право да промени датата на доставка. В случай на анулирана поръчка след направено авансово плащане, 

Булагро 97 АД има право да задържи авансовото плащане като неустойка за неизпълнение.

Булагро 97 АД има право да предяви допълнителни претенции над размерите на авансовото плащане, в случай на анулирана без основание поръчка. В случаи на просрочено плащане Булагро 97 АД има право да начисли лихви в размер на 15% на годишна база.

7. Запазване на правото на собственост

Доставените пилета остават собственост на Булагро 97 АД докато не се платят изцяло. Направените от купувача разходи по отглеждането на пилетата са изцяло за негова сметка. Булагро 97 АД си запазва правото на разпореждане независимо от възрастта на пилетата.

8. Ваксини на едновневните пилета

Пилетата се ваксинират в люпилнята според Вашата заявка за Марекова болест, Инфекциозен бронхит, Псевдочума, Инфекциозен бурзит, Инфекциозен ларинготрахит. В цената на ваксината е включена и апликацията. В протокола за ваксинация се описват видът и методът на поставените ваксини. 

9. Разделяне по пол

При разделянето по пол на пилета за кафяви яйца е възможна грешка 1 на 1000 бр. При разделяне по пол на пилетата за бели яйца е възможна грешка 1 на 100 бр.

10. Пакетиране

Пилетата се пакетират в специални пластмасови касети за живи пилета по 100 броя или в специални кутии от велпапе за живи пилета по 80 броя. Пластмасовите касети се измиват и дезинфекцират преди и след всяко използване. Кутиите от велпапе не са включени в цената на пилетата. 

11. Здравен статус

Пилетата са свободни от Salmonela enterica, Micoplasma galisepticum, Aspergilus fumigates и Pasteurella multocida. Контролът на развъдната ферма се извършва съгласно Регламентна (ЕС) № 200 / 2010.

12. Експедиция и доставка

Според посочените условия на доставка по Инкотермс 2010 стоката се предава на Купувача. В случаите на приемане на стоката в люпилнята на Булагро 97 АД, отговорността за транспорта е изцяло на купувача или оторизирания превозвач. В случаите на непредставени разрештелни за внос, неизвършени плащания по вноса на пилетата и други неизвършени от купувача дейности за бързото преминаване през граничните пунктове и обмитяване на стоката, Булагро 97 АД не носи отговорност за качеството на доставката. Документите на входящи и транзитни митници се оформят от посочена от Булагро 97 АД оторизирана спедиторска фирма. Документите на обмитяваща митница се обработват от посочена от купувача оторизирана спедиторска фирма. Двете страни се уведомяват за избора на съответната спедиторска фирма три дни преди експедиция на стоката. В случаите, когато входящата митница е обмитяваща документите се оформят от посочената от Булагро 97 АД спедиторска фирма. Ветеринарните такси, пътните такси и спедиторските разходи на входяща и транзитна митница са за сметка на Булагро 97 АД. Всички разходи по обмитяване и други произтичащи от вноса на пилетата са за сметка на Купувача. Булагро 97 АД уведомява три дни предварително купувача за датата и предполагаемия час на доставка. Купувачът е длъжен да предприеме всичко необходимо за бързото обмитяване и разстоварване на пилетата независимо от часа на пристигане.

13. Гаранции и рекламации

Ние гарантираме здравния статус, произхода и генетичния потенциал на нашите продукти в съответствие с издадените сертификати и технологични ръководства. В случай, че купувачът не изпълнява посочените в технологичното ръководство препоръки сам е отговорен, за произтеклите в резултат на това дефекти.

Privacy & Safety

bottom of page